இவற்றிற்கான களஞ்சியம் December, 1969

Dec 31 1969

நளினி விடுதலை

http://www.forums.kumudam.com/

———- Forwarded message ———-
From: Saro Sat <[email protected]>

Date: 2010/4/9
Subject: நளினி விடுதலை
To: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

1 2

நளினி விடுதலை:மறுத்தது சரியா?

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் கொலை வழக்கு குற்றவாளியான நளினி, ஆயுள் தண்டனை
பெற்று 19ஆண்டுகளாக வேலூர் சிறையில் இருந்து வருகிறார். இவர் தன்னை
முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யக் கோரிய மனுவை தமிழக அரசு நிராகரித்துள்ளது.

'கொடூரமான குற்றத்தை நளினி செய்துள்ளார். சிறையில் அவர் பட்டப்படிப்பு,
பட்டயப்படிப்பு படித்திருந்தாலும் அவரது மனப்போக்கு மாறிவிட்டது என
கருதிவிட முடியாது. இது வரை அவர் தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.
செயல்களுக்காக வருத்தமும் தெரிவிக்கவில்லை. நளினியை விடுதலை செய்தால்
சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும். குற்றச்சூழல், குற்றத்தின் தன்மை
ஆகியவற்றை பார்க்கும்போது முன்கூட்டியே விடுதலை செய்வதற்கு இது சரியான
வழக்கு இல்லை' என்பது போன்ற பல்வேறு அரசு தரப்புக் கருத்துகளை ஏற்று தமிழக
அரசு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது.

இது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்? நளினியை முன்கூட்டியே விடுதலை
செய்ய மறுத்தது சரிதானா? கருத்துக்களை இங்கே வெளிப்படுத்துங்கள். உங்கள்
உணர்வுகளை உலகம் புரிந்து கொள்ளட்டும்.

No responses yet

Dec 31 1969

Have you seen McDonalds Factory ?

see  this

— On Wed, 4/7/10, wrote:

Subject: Fwd: FW: Have you seen McDonalds Factory ?

To:
Date: Wednesday, April 7, 2010, 12:00 AM

YNWA

Subject: Have you seen McDonalds Factory ?
McDonalds Factory

Disclaimer:
"The message and any files attached is intended solely for the use of the
person to whom it is addressed and may contain information that is
confidential and privileged under applicable laws. If you are not the i
ntended recipient, you are hereby notified that any use, review,
disclosure, copying, printing, distribution or dissemination of this
message is prohibited. We take no responsibility of any reliance that
you may place on this message and we further take no responsibility for
any viruses or other damaging elements that may be contained in this email
together with any of its attachments. If you have received this message in
error, please notify us by return email and arrangements will be made to
retrieve the same from you."


YOU NEVER WALK ALONE

No responses yet

Dec 31 1969

World Time 13 03 2010 To 06 11 2010

———- Forwarded message ———-
From: Saro Sat <[email protected]>
Date: Sat, Mar 13, 2010 at 2:13 PM

Subject: Fwd: World Time 13 03 2010 To 06 11 2010
To: devan dddevan <[email protected]>

———- Forwarded message ———-

From: Saro Sat <[email protected]>
Date: Sat, Mar 13, 2010 at 2:05 PM

Subject: Fwd: World Time 13 03 2010 To 06 11 2010
To: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

———- Forwarded message ———-
From: Thuraisamy Balasubramaniam <[email protected]>

Date: Sat, Mar 13, 2010 at 12:00 PM
Subject: World Time 13 03 2010 To 06 11 2010
To:

Dear all

 

Some Countries have  changed the time from today

 

Just for your information Please

 

Bala


Hotmail: Powerful Free email with security by Microsoft. Get it now.

default iconWORLD TIME FOR 13 03 2010 TO 06 11 2010.xls

No responses yet

Dec 31 1969

??????? ??????? ?????? in Jan-2010

———- Forwarded message ———-
From: Saro Sat <[email protected]>
Date: Sat, Feb 27, 2010 at 10:38 AM

Subject: ??????? ??????? ?????? in Jan-2010
To: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Dear all

 

Mrs seenivasagam of Periya Kadatkarai, Thondaimanaru. Passed away

 at the age of 88 in Trichy, India.

 She is the mother of Kuddikkili,Gnanam,Varathan & Kamalam


Regards

Bala 


From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: RE: ??????? ??????? ?????? in Jan-2010

Date: Sat, 27 Feb 2010 21:05:53 -0800

Vanakkam  Balasuppu annai.

 

I was today that Mrs Seenivasagam of periya kadatkarai, Mother of Kuddikkili, Gnanam ( Seeru Vaanam) Varathan and Kamalam passed away at the age of 88 in Thiruchi, India.

Shall appreciate if you can circulate this news to those interested.

 

Seenivasagam & the sons used were "Pookarar" at Sannathy.

 

Regards

 

Shanmugapalan

 

—–Original Message—–
From: Thuraisamy Balasubramaniam [mailto:[email protected]]

Sent: Wednesday, 24 February 2010 10:40 AM
Subject: FW: ??????? ??????? ?????? in Jan-2010

Some of Selvasannithy Temple photos forwarded
with regards
Bala
 


New Email names for you!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.

Hurry before someone else does!


Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.


Hotmail: Trusted email with powerful SPAM protection. Sign up now.

No responses yet

Dec 31 1969

NATURAL HERBAL KIDNEYS CLEANSER

———- Forwarded message ———-
From: Vimala Sharva <[email protected]>

Date: Thu, Jan 28, 2010 at 8:39 AM
Subject: Fw: NATURAL HERBAL KIDNEYS CLEANSER
To: [email protected]

—– Forwarded Message —-
From: yans g <[email protected]>

Sent: Monday, 25 January 2010 2:33:11
Subject: Fw: NATURAL HERBAL KIDNEYS CLEANSER

— 

NATURAL HERBAL  KIDNEYS CLEANSER.

 
CLEAN YOUR KIDNEYS WITH LESS THAN  RM1.00

Years pass by and our kidneys are filtering the blood by removing salt, poison and any unwanted entering our body.

With time, the salt accumulates and this needs to undergo cleaning treatments.

How are we going to do this?

It is very easy, first take a bunch of parsley and wash it clean.  Then cut it in small pieces and put it in a pot and pour clean water and boil it for ten minutes and let it cool down and then filter it and pour in a clean bottle and keep it inside refrigerator to cool.

Drink one glass daily and you will notice all salt and other accumulated poison coming out of your kidney by urination. Also you will be able to notice the difference which you never felt
before.

Parsley is known as best cleaning treatment for kidneys and it is natural!

Please forward to all your friends!


Importing contacts has never been easier..
Bring your friends over to Yahoo! Mail today!

No responses yet

அடடா » தவறு

Sorry, you are not allowed to access this page.